Strefa Członkowska
EN

Chcesz być elektromobilny? Skorzystaj z „Mojego Elektryka”

Dodane:

Rozszerzenie grona beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego o przedsiębiorców i samorządy, podniesienie wysokości dopłaty do 27 tys. zł dla samochodów osobowych i utrzymanie dofinansowania w kwocie 70 tys. dla modeli dostawczych. Ponadto, zwiększenie limitu maksymalnej ceny dotowanego pojazdu elektrycznego do 225 tys. zł, znaczne uproszczenie procedur oraz uwzględnienie leasingu, jako dopuszczalnej formy finansowania – to najistotniejsze zmiany, które wprowadził program „Mój elektryk” względem poprzednich programów wsparcia dla nabywców samochodów elektrycznych. Program ma potencjał, by istotnie wpłynąć na tempo rozwoju elektromobilności w Polsce.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” został uruchomiony dla klientów indywidualnych 12 lipca br. i będzie prowadzony do 30 września 2025 r. (lub wcześniejszego wyczerpania środków). Program został rozszerzony również o przedsiębiorców, samorządy oraz inne podmioty instytucjonalne. Banki, za pośrednictwem firm leasingowych (BOŚ Bank do tej pory podpisał umowy z PSA Finance Polska, Arval Service Lease Polska, LeasePlan Fleet Management, PKO Leasing, Prime Car Management oraz Volkswagen Financial Services), będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego. Przedsiębiorcy i instytucje mogą składać wnioski o dopłaty od 22 listopada 2021 r.

– W odróżnieniu od programów pilotażowych z ubiegłego roku, „Mój elektryk” ma być programem dla wszystkich. Dla osobowych „elektryków” przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy. Na dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln złotych, zwiększając tym samym obecny budżet programu „Mój elektryk” do 700 mln złotych - powiedział Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.jpg

Spore wsparcie przy zakupie

„Mój elektryk” w przypadku osób fizycznych został adresowany do nabywców całkowicie elektrycznych (BEV) samochodów osobowych (kategorii M1), a także zeroemisyjnych czterokołowców (L). Podstawowa, kwota dotacji dla osób fizycznych wynosi 18,75 tys. zł. Z wyższego dofinansowania – w maksymalnej wysokości 27 tys. zł – mogą skorzystać posiadacze tzw. Karty Dużej Rodziny. Nowy program przynosi istotną zmianę względem ubiegłorocznego instrumentu dopłat „Zielony Samochód”. Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, została podwyższona ze 125 tys. zł do 225 tys. zł. Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny limit został zniesiony całkowicie. Korzystający ze wsparcia nie będą już zobowiązani do osiągnięcia wyznaczonego limitu minimalnego przebiegu rocznego („Zielony Samochód” wymagał przejechania w ciągu roku co najmniej 10 tys. km), zniesiono także intensywność dofinansowania w postaci 15% kosztów kwalifikowanych.

Pozostali adresaci programu, w tym przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie, którego poziom zostanie uzależniony od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Ponadto, ma im przysługiwać możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Beneficjenci instytucjonalni, na pojazdy kategorii M1 (których cena nie przekracza 225 tys. zł) będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km, a na pojazdy kategorii L wsparcie w wysokości 4 tys. zł. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze) wyniesie do 70 tys. zł (lub do 30% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem jest zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. W przypadku niespełnienia tego warunku maksymalna kwota dotacji to 50 tys. zł (do 20% kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów. NFOŚiGW poinformował niedawno o podniesieniu budżetu programu „Mój elektryk” z pierwotnie zapowiedzianych 500 mln zł do 700 mln zł. W zależności od zainteresowania programem, Fundusz nie wyklucza przeznaczenia na wsparcie dodatkowych środków.

Mój elektryk

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje religijne

Procedura przyznawania dofinansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej

Kategoria pojazdów zeroemisyjnych objętych wsparciem:

 • M1

Wartość dofinansowania:

 • Osoby nieposiadające Karty Dużej Rodziny - 18 750 zł

 • Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny - 27 000 zł

Maksymalny koszt zakupu dotowanego pojazdu:

 • Osoby nieposiadające Karty Dużej Rodziny - 225 000 zł

 • Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny - brak limitu

Okres składania wniosków:

 • 12.07.2021-30.09.2025 lub do wyczerpania środków alokacji

Forma dofinansowania:

 • Dotacje

Forma nabycia pojazdów objętych wsparciem:

 • Zakup

Kategoria pojazdów zeroemisyjnych objętych wsparciem:

 • M1, M2, M3, N1, L1e-L7e

Wartość dofinansowania:

 • Pojazdy kategorii M1 - 18 750 zł (brak wymaganego średniorocznego przebiegu) lub 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu wyższym niż 15 000 km)

 • Pojazdy kategorii N1, M2, M3 - do 50 000 zł (do 20% kosztów kwalifikowanych, brak wymaganego średniorocznego przebiegu) lub do 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych, średnioroczny przebieg powyżej 20 000 km)

 • Pojazdy kategorii L1e-L7E - do 4 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych)

Maksymalny koszt zakupu dotowanego pojazdu:

 • 225 000 zł (pojazdy kategorii M1)

Okres składania wniosków:

 • 22.11.2021-30.09. 2025 lub do wyczerpania środków alokacji

Forma dofinansowania:

 • Dotacje

Forma nabycia pojazdów objętych wsparciem:

 • Zakup

 • Leasing

I etap

 • Zakup pojazdu

II etap

III etap

 • Wypełnienie i złożenie elektronicznego wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

IV etap

 • Zawarcie umowy o dofinansowanie na warunkach określonych we wniosku

V etap

 • Wypłata kwoty dotacji (w formie refundacji)

W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie obejmujący jeden pojazd zeroemisyjny.

Szczegółowe informacje na temat programu „Mój elektryk” dostępne są na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-2021/moj-elektryk/

Zmiany in plus

- Pełne uruchomienie programu „Mój elektryk” stanowi ważny lecz nie jedyny krok na drodze do uruchomienia kompleksowego programu wsparcia elektromobilności w Polsce. Ostatnie komunikaty ze strony NFOŚiGW napawają jednak optymizmem. Po pozytywnej decyzji ze strony Komisji Europejskiej Fundusz zapowiedział uruchomienie programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Planowane jest również uruchomienie instrumentu adresowanego do Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, który pomoże w rozbudowie infrastruktury energetycznej, której brak lub niewystarczająca moc wciąż stanowią jedną z głównych barier rozwoju sieci ładowarek w Polsce. Z kolei w przyszłym roku beneficjenci programu „Mój prąd” będą mogli skorzystać z dotacji do prywatnych punktów ładowania - podkreśla Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

2.jpg

Będzie łatwiej i więcej

W porównaniu do ubiegłorocznych programów pilotażowych, tegoroczny „Mój elektryk” ułatwia otrzymanie dofinansowania, m.in. dzięki uproszczonej procedurze, która odbywa się w całości online. Dofinansowanie dla osób fizycznych jest przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu samochodu. Aby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek elektroniczny przekazując dowód zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta. Następnie należy podpisać wniosek, który stanie się umową wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia mają być takie same. O dotacje mogą ubiegać się również obecni posiadacze samochodów elektrycznych, o ile nabyli swoje pojazdy w okresie od 01 maja 2020 r.

3.jpg

Pod koniec listopada 2021 r. po polskich drogach jeździły 35 222 elektryczne samochody osobowe. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49% (17 145 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 18 077 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 541 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 10 622 szt, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 313 580 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 639 szt.

Przybywa infrastruktury

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada w Polsce funkcjonowało 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 544 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 101 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (207 punktów).

Pod względem liczby nowo zarejestrowanych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych listopad był nie tylko zdecydowanie najlepszym miesiącem w 2021 r., ale również rekordowym miesiącem w historii polskiej elektromobilności. Na drogi wyjechało 1 108 takich pojazdów. To ponad 4 razy więcej niż w styczniu i więcej niż w całym 2018 r. Odnotowaliśmy również najwyższą w tym roku liczbę oddanych do użytku ogólnodostępnych stacji ładowania – podkreślił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

„Każda podróż ma znaczenie”, to ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana we współpracy z NFOŚiGW, której celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości społecznej Polaków w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u jak największej liczby osób. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

4.jpg