Strefa Członkowska
EN

Podatek VAT

W przypadku zakupu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, zgodnie z zasada ogólną wyrażoną w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku (bez limitu kwotowego).

Jednocześnie, powyższe ograniczenie ma zastosowanie również do innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi tj. do:

  • zakupu ich części składowych
  • używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • zakupu paliw (benzyny, oleju napędowego, gazu), usług naprawy lub konserwacji pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów

Powyższa zasada wynika z założenia poczynionego przez ustawodawcę, a mianowicie, że każdy samochód osobowy nabyty / używany przez podatnika wykorzystywany jest do celów mieszanych, tj. do działalności gospodarczej oraz do celów innych niż działalność gospodarcza.

Z kolei pełne odliczenie podatku VAT naliczonego przysługuje do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej. Z uwagi jednak na poczynione przez ustawodawcę założenie, możliwość pełnego odliczenia podatku VAT obarczona jest koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów. Poza faktycznym wykorzystaniem samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik obowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu.

Ponadto podatnik obowiązany jest również do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Powyższe zasady można przedstawić za pomocą tabeli:

Transakcja Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
Zakup samochodu 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu 100%
Opłaty leasingowe 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu opłat leasingowych 100%
Koszty serwisowania 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu napraw/konserwacji pojazdu 100%
Koszty paliwa 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa 100%
Pozostałe koszty (autostrady, myjnia itd.) 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu pozostałych kosztów zaliczanych do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi 100%

* w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz celów innych niż działalność gospodarcza

** w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Zasady odliczania podatku VAT od samochodów ciężarowych są identyczne, jak w każdej innej formie finansowania (100% wartości podatku podlega odliczeniu zarówno w firmie leasingowej, jak i u leasingobiorcy).

Dla pojazdów osobowych istnieją inne regulacje: leasingodawca w 100% odlicza podatek VAT, zawarty w cenie zakupu pojazdu (bowiem zgodnie z nowymi zasadami pojazd samochodowy wykorzystywany jest przez niego wyłącznie do działalności gospodarczej). Leasingobiorca natomiast może odliczyć 50% lub 100% podatku VAT w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego.

Ewentualna nieodliczona część podatku (50%) powiększa efektywną wartość opłat leasingowych i lokowana jest w pozycji kosztów uzyskania przychodu u leasingobiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego, traktowanego jako świadczenie usług, VAT płacony i odliczany jest od każdej faktury, dzięki czemu klient nie musi płacić dużej kwoty na początku umowy, w przeciwieństwie do leasingu finansowego (który traktowany jest jak dostawa towarów).

Amortyzacja w umowach leasingu

Przepisy o ustawy o PDOP rozróżniają dwa typy leasingu dla celów podatkowych, tj. tzw. leasing operacyjny, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o PDOP oraz tzw. leasing finansowy, o którym mowa w art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP.

W przypadku umów leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący, natomiast przy leasingu finansowym uprawnienie do dokonywania tych odpisów ma korzystający.

W przypadku leasingu samochodów, minimalny okres amortyzacji wynosi pięć lat. Tym samym, w przypadku tzw. leasingu finansowego, przez ten okres korzystający będzie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne związane z leasingowanym samochodem.

Dodatkowo, możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych będzie podlegała pewnym ograniczeniom. Mianowicie, odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodów osobowych, w części wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 tys. EUR, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei, tzw. umowy leasingu operacyjnego nie mogą zostać zawarte na okres krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu będącego rzeczą ruchomą. Tym samym, w przypadku samochodów umowa taka powinna zostać zawarta na co najmniej 24 miesiące. W praktyce, umowy takie zawierane są na okres od dwóch do czterech lat. W tym czasie, korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą opłatę leasingową, na którą składa się również spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu.

W konsekwencji, zawierając tzw. umowę leasingu operacyjnego, podatnicy w krótszym okresie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów wartość początkową samochodu i w ten sposób, zmniejszą podstawę opodatkowania dla celów podatku dochodowego.

CIT, VAT, MSR - broszura PZWLP

Zobacz PDF

Broszura PZWLP i Deloitte – standard MSSF 16 w leasingu

Zobacz PDF

Kwalifikacja wynajmu długoterminowego pojazdów samochodowych
na gruncie podatku dochodowego – opracowanie Deloitte

Zobacz PDF