Strefa Członkowska
EN

Statut PZWLP

 Statut Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Organizacja nosi nazwę „Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów” i zwana jest w dalszej części Statutu „Związkiem”. Skróconą formą nazwy Związku jest „PZWLP”. Nazwa Związku w języku angielskim brzmi: „Polish Vehicle Rental and Leasing Association”, a skrót – „PVRLA”.

§2

 1. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z 1991 r., z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, znajdują zastosowanie przepisy Ustawy wspomnianej w ust. 1.

§3

Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, na terytorium innych państw.

§4

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§5

Siedzibą Związku jest Warszawa.

§6

Związek opiera swoją działalność na działalności swoich Członków. W celu prowadzenia swoich spraw, Związek może zatrudniać pracowników. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, związaną z celami statutowymi.

§7

Związek może tworzyć oraz przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców, jak również przystępować do międzynarodowych organizacji pracodawców.Rozdział II

Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

§8

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz na arenie międzynarodowej, w celu wspierania i rozwijania branży leasingu, wynajmu oraz innych niż już wymienione form odpłatnego udostępniania do używania samochodów i innych pojazdów, a w szczególności:

 1. reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów Członków Związku;

 2. wspieranie działań Członków Związku w zakresie prowadzonych przez nich rokowań układowych i zbiorowych, a także w prowadzonych sporach zbiorowych pracy;

 3. organizowanie i wspieranie kształcenia Członków Związku w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji;

 4. wspieranie i promocja działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w branży;

 5. inicjowanie i prowadzenie działań i programów szkoleniowych dla przedstawicieli branży z zakresu sprzedaży produktów, promocji i reklamy;

 6. organizowanie targów, wystaw i innych imprez o charakterze reklamowym i promocyjnym, związanych z branżą;

 7. organizowanie konferencji i sesji naukowych;

 8. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami branży;

 9. poszukiwanie i promowanie nowych kanałów dystrybucji i komunikacji z klientami branży;

 10. pomoc i współpraca z innymi organizacjami i instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi, zajmującymi się branżą motoryzacyjną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i za granicą;

 11. wspomaganie, organizacja i prowadzenie projektów wspierających branżę oraz ich obsługa medialna;

 12. docieranie do środowisk samorządowych z kompleksowymi programami edukacyjnymi i informacyjnymi;

 13. wspieranie dozwolonych prawem działań mających na celu wywieranie wpływu na kształt ustawodawstwa branżowego (lobbing).

§9

Związek realizuje swoje zadania poprzez:

 1. reprezentację przed osobami trzecimi i organami państwa oraz samorządu terytorialnego branży najmu, leasingu i innych form odpłatnego przekazywania do używania samochodów i innych pojazdów;

 2. udział w pracach ustawodawczych dotyczących branży oraz ochrona interesów Członków Związku;

 3. opracowywanie i zamieszczanie reklam i artykułów sponsorowanych w mediach;

 4. inicjowanie i finansowanie programów edukacyjnych w mediach (telewizja, prasa, Internet);

 5. działalność wydawniczą;

 6. finansowanie produkcji filmowych i telewizyjnych;

 7. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach branżowych;

 8. organizowanie punktów informacyjnych podczas konferencji i sesji naukowych;

 9. organizowanie i inicjowanie spotkań oraz innych form oddziaływań społecznych mających na celu promocję i wspieranie branży;

 10. integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem branży;

 11. organizowanie stałej wymiany informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi obszarem działań Związku;

 12. podejmowanie działań samodzielnych lub z innymi organizacjami, mających na celu promocję zadań statutowych Związku;

 13. powoływanie organizacji, w granicach dopuszczonych prawem, do realizacji zadań statutowych;

 14. wykorzystywanie funduszy na realizację zamierzeń statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy, w rozumieniu art. 3 §1 kodeksu pracy będący osobami fizycznymi i prawnymi, jak i innymi podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie leasingu, wynajmu oraz innych niż już wymienione form odpłatnego udostępniania do używania samochodów i innych pojazdów.

 2. Podmiot ubiegający się o status Członka Związku zobowiązany jest, w chwili składania wniosku o przyjęciu w poczet Członków Związku, przedstawić oświadczenie o stanie posiadanej floty samochodów na ostatni dzień miesiąca sprzed 6. miesięcy, licząc od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyjęcie w poczet Członków Związku, nie mniejszą niż:

  1. dla firm wynajmu długoterminowego (Car Fleet Management) i leasingowych - 1.500 samochodów (łącznie w usługach Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem) lub

  2. dla firm wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego (Rent a Car) - 800 samochodów (łącznie w usługach wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego).

 3. Ewentualne zmniejszenie floty samochodów po uzyskaniu statutu Członka Związku, nie skutkuje utratą Członkostwa podmiotu w Związku.

§11

 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego Członka Związku decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały. Pisemną informację o decyzji Zarządu w tym przedmiocie doręcza się pracodawcy ubiegającemu się o przyjęcie do Związku.

 2. Warunkiem podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 jest uprzednie złożenie Związkowi przez pracodawcę, ubiegającego się o przyjęcie w poczet Członków Związku, pisemnej deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami, według wzoru ustalonego przez Zarząd Związku, oświadczenia o wielkości posiadanej przez siebie floty oraz pisemnych rekomendacji co najmniej trzech Członków Związku z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Rekomendacje, o których mowa w ust. 2, mogą być wystawione wyłącznie przez Członków Związku, których główny przedmiot działalności gospodarczej jest tożsamy z głównym przedmiotem działalności gospodarczej pracodawcy ubiegającego się o przyjęcie do Związku. Rekomendacje nie zostaną wydane przez Członka Związku, jeżeli zachodzi w szczególności co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenie prawa lub dobrych obyczajów przez pracodawcę ubiegającego się o przyjęcie do Związku,

  2. występuje brak tożsamości pomiędzy głównym przedmiotem działalności pracodawcy ubiegającego się o przyjęcie do Związku a przedmiotem działalności Związku.

 4. Zarządowi przysługuje prawo weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 2.

 5. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.

§12

 1. Członkowie Związku mają prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,

  2. zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Związku,

  3. nieodpłatnego korzystania z doradztwa oraz szkoleń oferowanych przez Związek.

 2. Członkowie Związku zobowiązani są do:

  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, o ile nie naruszają one suwerenności i niezależności gospodarczej Członka Związku,

  2. brania czynnego udziału w realizacji statutowych zadań i celów Związku,

  3. regularnego i terminowego opłacania składek w wysokości określanej przez Walne Zebranie Członków i innych świadczeń na rzecz Związku,

  4. dbania o dobre imię Związku.

§13

 1. Członkostwo ustaje w razie:

  1. zaprzestania działalności gospodarczej,

  2. utraty statusu pracodawcy,

  3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, złożonej zgodnie z § 14 Statutu,

  4. skreślenia z listy Członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, jeżeli opóźnienie w zapłacie składki wynosi co najmniej dwa miesiące od terminu płatności wskazanego w nocie księgowej obejmującej składkę za dany rok kalendarzowy, wystawionej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków, o której mowa w §15 ust. 2,

  5. wykluczenia w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Związku,

  6. wykluczenia w razie działania na szkodę Związku.

 2. Ustanie członkostwa, w sposób, o którym mowa w punkcie d), następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Zarząd Związku, od której Członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które należy wnieść w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.

 3. Ustanie członkostwa, w sposób, o którym mowa w punkcie e) i f), następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków. Uchwała o wykluczeniu członka wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów, przy zachowaniu quorum 2/3 ogólnej liczby głosów.

§14

Dobrowolna rezygnacja z przynależności do Związku następuje poprzez zgłoszenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Członkostwo ustaje w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zarządowi Związku oświadczenia, o ile oświadczenie to nie zostanie wcześniej wycofane.

§15

 1. Członkowie Związku zobligowani są do opłacania rocznych składek ustalonych na zasadach, o których mowa w ust. 2 poniżej, w dwóch ratach, płatnych odpowiednio w pierwszym oraz trzecim kwartale, w terminach wyznaczonych przez Zarząd Związku, z zastrzeżeniem ust. 3. Składka jest należna w pełnej wysokości za każdy rok (kalendarzowy) członkostwa w Związku, w tym również za pierwszy rok członkostwa, jeśli Członek uzyskał członkostwo w Związku w trakcie roku kalendarzowego, jak również w sytuacji, w której w trakcie roku kalendarzowego nastąpiło ustanie członkostwa lub dobrowolna rezygnacja Członka z przynależności do Związku.

 2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby głosów. Do ustalenia wysokości składki członkowskiej w danym roku niezbędne jest złożenie oświadczeń każdego z Członków Związku o wielkości posiadanej przez niego floty według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego oraz na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być złożone odpowiednio później jak do 20 lipca roku poprzedzającego oraz do 20 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy oświadczenie. Termin na złożenie stosownych oświadczeń może zostać stosowanie przedłużony.

 3. W przypadku ustania członkostwa (zgodnie z § 13) lub dobrowolnej rezygnacji Członka z przynależności do Związku (§ 14), opłacona składka członkowska za bieżący rok nie podlega zwrotowi. Jeśli ustanie członkostwa lub dobrowolna rezygnacja Członka z przynależności do Związku nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego, przed zapłatą którejkolwiek z rat, konieczne jest opłacenie wszystkich rat składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy w terminie 30 dni od daty ustania lub dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku.

 

Rozdział IV

Organy Związku

§16

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd Związku,

 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Członkowie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków na 2-letnią kadencję. Ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Członka Związku na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze, ujawniona w tym rejestrze w dacie podejmowania uchwały przez Walne Zebranie Członków o powołaniu do Zarządu Związku.

 3. Przynajmniej jedna z osób wchodzących w skład Zarządu Związku powinna być osobą uprawnioną do reprezentowania Członka Związku będącego firmą działającą na rynku wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego (Rent a Car).

 4. Walne Zebranie Członków może powołać do Zarządu Związku również osoby, które nie są uprawnione do reprezentowania Członka Związku, z tym zastrzeżeniem, że uchwała o powołaniu takiej osoby do Zarządu Związku wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy zachowaniu quorum 2/3 ogólnej liczby głosów.

 5. Członkowie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Walne Zebranie Członków. Ich odwołanie odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§18

 1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

 2. W przypadku określonym w pkt. 1 powyżej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd wyznacza termin wyborów uzupełniających.

 3. Kadencja Członków władz Związku, wybranych w wyborach uzupełniających, wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków tych władz.

 

Walne Zebranie Członków

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Do podejmowania uchwał Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność osób reprezentujących przynajmniej połowę ogólnej liczby głosów, chyba że przepis szczególny lub postanowienia niniejszego Statutu stawiają surowsze wymagania.

 4. Liczba głosów na Walnym Zebraniu Członków przypadająca poszczególnym Członkom Związku jest ustalana jako pierwiastek drugiego stopnia podzielony przez 10:

  1. dla firm wynajmu długoterminowego (CFM) i leasingowych - z łącznej liczby aut w usługach Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem. Wynik powyższego równania zaokrągla się do najbliższej wartości, tj. w przypadku gdy pierwsza cyfra po przecinku
   jest większa lub równa 5 wynik równania zwiększa się o jeden, a w przypadku gdy cyfra ta jest mniejsza niż 5 cyfry po przecinku pomija się;

  2. dla firm wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego (Rent a Car) - z łącznej liczby aut w usługach wynajmu krótkoterminowego oraz wynajmu średnioterminowego. Wynik powyższego równania zaokrągla się do najbliższej wartości, tj. w przypadku gdy pierwsza cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 wynik równania zwiększa się jeden, a w przypadku gdy cyfra ta jest mniejsza niż 5 cyfry po przecinku pomija się;

  3. dla firm prowadzących działalność biznesową w równym stopniu w obszarach CFM i Rent a Car - z łącznej liczby aut w usługach wynajmu krótkoterminowego, wynajmu średnioterminowego, Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem. Wynik powyższego równania zaokrągla się do najbliższej wartości, tj. w przypadku gdy pierwsza cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 wynik równania zwiększa się jeden, a w przypadku gdy cyfra ta jest mniejsza niż 5 cyfry po przecinku pomija się.

 5. Ogólna liczba głosów na Walnym Zebraniu Członków stanowi sumę głosów przypadającą wszystkim Członkom Związku.

 6. Ustalenia liczby głosów na Walnym Zebraniu Członków przypadających poszczególnym Członkom Związku dokonuje corocznie Komisja Rewizyjna w drodze uchwały na podstawie pisemnych oświadczeń każdego z Członków Związku o wielkości posiadanej przez niego floty według stanu floty na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być złożone później jak do 20 lipca roku poprzedzającego. Termin na złożenie oświadczenia może zostać stosowanie przedłużony.

 7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 6.

 8. Ilość głosów przysługująca poszczególnym Członkom Związku i ogólna liczba głosów na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, obowiązuje na wszystkich Walnych Zebraniach Członków, do czasu ustalenia przez Komisję Rewizyjną nowej liczby głosów przypadających poszczególnym Członkom i ogólnej liczby głosów na Walnym Zebraniu Członków, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.

 9. W przypadku przyjęcia w poczet Członków Związku nowego Członka Związku, do ustalenia ilości głosów przysługujących takiemu Członkowi Związku na Walnym Zebraniu Członków Komisja Rewizyjna bierze pod uwagę oświadczenie o wielkości floty nowego Członka złożonego wraz z wnioskiem o przyjęcie nowego Członka Związku w poczet Członków. W takim wypadku głosy nowego Członka Związku są dodawane do ogólnej liczby głosów na Walnym Zebraniu Członków ustalonych zgodnie z ust. 4, a tak ustalona nowa ogólna liczba głosów a Walnym Zebraniu Członków obowiązuje do czasu ustalenia przez Komisję Rewizyjną nowej liczby głosów przypadających poszczególnym Członkom i ogólnej liczby głosów na Walnym Zebraniu Członków, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.

 10. W przypadku nieustalenia przez Komisję Rewizyjną ilości głosów, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującym po roku, którego dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, lub w przypadku przyjęcia w poczet Członków nowego Członka Związku, w terminie 30 dni od dnia jego przyjęcia, do ustalenia liczby głosów uprawniony jest Zarząd Związku. W takim wypadku Zarządowi Związku również przysługuje prawo do weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 6.

 11. W przypadku niezłożenia przez Członka Związku oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 w terminie tam określonym, Zarząd Związku ustala liczbę głosów na Walne Zebranie Członków przypadających na tego Członka Związku na podstawie ostatniego złożonego pisemnego oświadczenia przez tego Członka Związku o wielkości posiadanej floty w terminie wskazanym w ust. 6. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zarząd Związku bierze pod uwagę oświadczenie o wielkości floty Członka złożonego wraz z wnioskiem o przyjęcie nowego Członka Związku w poczet Członków. W przypadku badania przez audytora stanu floty, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt m), w zakresie danych aktualnych na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego, Zarząd Związku bierze pod uwagę dane ustalone przez audytora.

§20

 1. Przynajmniej raz w roku Zarząd Związku zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym przedstawiane jest sprawozdanie z działalności władz Związku. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje według porządku zaproponowanego przez Zarząd i przyjętego na początku obrad przez Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Porządek obrad może być uzupełniony przez każdego z Członków, poprzez zgłoszenie do wolnych wniosków, rozpatrywanych w końcowej części Walnego Zebrania Członków.

 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany na początku Zebrania większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek osób reprezentujących przynajmniej 1/3 ogólnej liczby głosów, powiadamiając Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane chyba, że w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział osoby reprezentujące sto procent ogólnej liczny głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Związku

 2. uchwalanie zmian Statutu,

 3. uchwalanie regulaminów władz Związku,

 4. wybór i odwoływanie Członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej,

 5. podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Związku, o której mowa w § 13 ust. 2,

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,

 9. podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wykluczenia Członka Związku,

 10. zatwierdzanie rocznego budżetu Związku zaproponowanego przez Zarząd

 11. rozpatrywanie spraw nie pozostających w kompetencji innych władz Związku.

 

Zarząd Związku

§23

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 Członków, w tym z Prezesa.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§24

 1. Zarząd prowadzi sprawy Związku i reprezentuje Związek. Zarząd Związku ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Do kompetencji Zarządu Związku należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

  2. określanie na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków szczegółowych programów działalności Związku,

  3. przyjmowanie nowych Członków,

  4. nawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami,

  5. zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Związku,

  6. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Związku, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Związku i zawierania umów,

  7. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

  8. udział w Walnym Zebraniu Członków,

  9. udzielanie pełnomocnictw,

  10. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków,

  11. ustalanie budżetu Związku celem przedstawienia go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu
   Członków,

  12. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,

  13. wybór niezależnego audytora celem zbadania deklarowanej przez Członka Związku ilości floty z rzeczywistym stanem floty aktualnym na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego to badanie, będącej podstawą do ustalenia składki członkowskiej lub/i liczby głosów na Walnym Zebraniu Członków,

  14. wybór niezależnego audytora celem zbadania deklarowanej przez Członka Związku ilości floty z rzeczywistym stanem floty aktualnym na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, będącej podstawą do ustalenia składki członkowskiej Członka.

 3. Zarząd Związku przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu Związku. Prezes ma głos decydujący w przypadku równego rozkładu głosów.

 4. Uchwały Zarządu Związku mogą być również podejmowane bez odbywania posiedzenia - w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, m. in. faksu lub poczty elektronicznej.

§25

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie, jednakże jeżeli w wyniku złożonego oświadczenia woli ma dojść do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem, do składania oświadczeń w imieniu Związku uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. Zarząd może rozporządzać prawami oraz zaciągać zobowiązania do kwoty budżetu Związku na dany rok. Dla czynności przekraczających wartość rocznego budżetu Związku wymagana jest uprzednia zgoda Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków, spośród których wybierany jest Przewodniczący.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola, co najmniej raz w roku, działalności Związku, co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

 3. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz Zarządowi,

 7. opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia Członka na podstawie § 13 ust. 1 pkt e) Statutu.

§28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych Członków.

 3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Członków i władz Związku złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§29

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi i dochodów z majątku.

 2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

 3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§30

 1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy zachowaniu quorum 2/3 ogólnej liczby głosów.

 2. W przypadku braku uzyskania wymaganej kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy zachowaniu quorum 2/3 ogólnej liczby głosów w sprawie uchwały o zmianie Statutu, powtórne głosowanie nad uchwałą dotyczącą tej samej zmiany Statutu wymaga uzyskania zwykłej większości głosów.

 3. W przypadku braku quorum 2/3 liczby głosów uniemożliwiającego głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany Statutu na zasadach określonych w ust. 1, powtórne głosowanie nad uchwałą dotyczącą tej samej zmiany Statutu wymaga uzyskania zwykłej większości głosów.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Związku.

 5. Likwidację majątku Związku przeprowadza jego Zarząd pod nadzorem Komisji Rewizyjnej.

 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizacjach pracodawców.

Pliki do pobrania